Miami-Dade College Logo
leftgradientAsistans nan Transpótasyon:  Pwogram REVEST bay chak mwa yon nomb limite Pas a paticipan yo baze sou salè yo. Pou aplike pou yon pas, ou dwe remèt fóm aplikasyon ak prèv salè ou avan le 20 de chak mwa pou mwa suivan. Pas yo bay chak mwa. Pas yo pa renouvle otomatikman. Etidyan dwe anrejistre pou klas ki fèt minimum  4 fwa pa semenn  pou yo ka konsidere pou yon pas. Pou resevwa yon pas yon etidyan ki anrejistre pou yon klas ki rankontre 5 fwa pa semen pa kapab genyen plis ke twa absans pa mwa. Yon etidyan enrejistre  pou yon klas ki rankontre 4 fwa pa semenn pa kapak genyen plis ke 2  absans.

Transkript Translasyon/Evaliasyon:  Translasyon ak evaliasyon degre etranje  va rambouse  a etidyan ki elijibl baze sou salè yo. Pwogram nan va remèt 100% lajan ke translasyon/evaliasyon sèvis la koute.  Etidyan yo dwe konplete aplikasyon pou ranbousman nan ofis REVEST la.

Referans pou Travay: Pwogram REVEST refere patisipan yo nan South Florida Workforce Job Service Providers pou asistans nan anplwaman.

Gadri:  Pwogram REVEST va refere patisipan yo nan sant gadri lokal yo ki va bay aistans nan gadri a aplikan ki elijib.

Kat ID:  Chak MDC etidyan dwe genyen  kat ID valab. Pou genyen yon ID, ou dwe anrejistre pou klas e genyen yon  orè valab. Pwofesè REVEST Pwogram va ba ou orè a premye jou klas la. Pou genyen kat la, pote orè valab la nan Ofis Student Life kote  yo va pran foto ou e verifye stati ou  kóm  etidyan kolèj la.

Garaj/Pakin: Pakin nan gratis pou etidyan MDC. Ou dwe montre yon ID valab oubyen yon orè lè pou rantre nan pakin fasilite ya.

ADA "Ameriken avek Disabilite AKT":  Nou ofri asistans a moun ki genyen disabilite atrave sevis AKSES Pwogram Miami Dade Kolej. Pwogram Akses la bay sevis gratis pou etidyan elijib yo ki genyen disabilite. Ou kapab kontakte "Single Point of Kontak” pou fe ninpot akomodasyon pou disabilite.   Pou plis enfomasyon silvouple klike nan lenk enba- a.  Back to REVEST Home Page

Back to REVEST Creole Page

Program Services
Other Services
Policies
 


MDC Home | Current Students | Prospective Students | Programs | Alumni | Employees | Campuses | About MDC | Help/Ask MDC
Copyright © 2016 Miami Dade College.
Miami Dade College is accredited by the Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges to award associate and baccalaureate degrees. Contact the Commission on Colleges at 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097 or call 404-679-4500 for questions about the accreditation of Miami Dade College.
Miami Dade College is an equal access/equal opportunity institution and does not discriminate on the basis of gender, race, color, marital status, age, religion, national origin, disability, veteran's status, sexual orientation, or genetic information. Contact the Office of Equal Opportunity Programs/ADA Coordinator, at 305.237.2577 for information.
Questions? Visit our Contacts page • Send FeedbackMission Statement
Read our Privacy Policy.
Back to Top