Miami Dade College Logo
leftgradientSèvis nan pwogram nan: Pwogram REVEST ofri  chwa nan  pwogram suivan yo san lajan ( inkli ekolaj ak liv)
       Chwa nan sèvis Antrènman:

  1. Anglè Vokasyonèl pou Moun ki  pale Lót Lang
  2. Seminè sou Zafè Travay
  3. Pos-Secondè Adilt Vokationèl  (PSAV)  Sètifika Pwogram/Community Education   
  4. Konesans Vokasyonèl nan Laboratwa
Sitwayente, instriksyon civik ak langaj (Sitwayente Asistans  Pwogram Pou Ansyen ki genyen  60 an ou plis)

Anglè Vokasyonèl  pou Moun ki Pale Lót Lang (VESOL) klas: 

  • Pwogram REVEST ofri diferan nivo VESOL. 
  • Tout eidyan dwe pran tès CASAS ( yon plasman tès anglè avan rejistrasyon nan klas pou detèmine nivo instriksyon yo.
  • Chak nivo VESOL dire 16 semenn inkli yon semenn Seminè sou Zafè Travay.
  • Liv yo distribiye gratis a etidyan yo. Etidyan ka kimbe liv yo si yo fini klas la. Si yon etidyan kite klas la li dwe retounen liv yo nan Pwogram REVEST
  • Chak nivo VESOl genyen yon CASAS tès ak yon depatman egzamen final
  • Etidyan ki fini VESOL nivo 3 e ki enterese nan yon kou PSAV dwe pran Tès Adilt Basik Edikasyon (TABE) . Instriktè yo va enfóme etidyan yo data ak lè tès la.

Pos-Segondè Adilt  Vokasyonèl (PSAV) Pwogram/Community Education Pwogram Sètifika:

Pwogram REVEST ofri yon nomb limite trenin/antrenman pwogram de kout dire nan area ki très demamde. Etidyan ki konplete yon PSAV/Community Educatuion Pwogram resevwa yon sètifika dakonplisman. 

Sitwayente Asistans Pwogram pou Ansyen yo
Pwogram REVEST ofri sitwayente, konesans nan langaj anglè ak instriksyon sivik pou residan pèmanan ki rete nan Miami Dade Kounti ki genyen 60 an ou plis. Kou yo dire 8 semenn. Klas yo rankontre 3 fwa pa semenn pou yon dire de 2 è pou chak sesyon. Etidyan ki fini  yon kou avek siksè resevwa yon sètifika dakonplisman.
Pwogram REVEST va refere paticipan yo a Church World Services pou  asistans legal  nan sitwayente gratis.


Back to REVEST Home Page

Back to REVEST Creole Page

Program Services
Other Services
Policies
 


MDC Home | Current Students - MyMDC | Employees | Retirees | Business Opportunities | Alumni & Donors | Help & Support | Contact Us
Copyright © Miami Dade College | Privacy Policy | Consumer Information | Equal Opportunity Programs/ADA | Jobs at MDC | Site Feedback | Regional Accreditation
Back to Top
MDC Home About MDC Academics Admissions Financial Aid Current Students - MyMDC Employees Events News