Miami Dade College Logo
leftgradientAsistans nan Transpótasyon:  Pwogram REVEST bay chak mwa yon nomb limite Pas a paticipan yo baze sou salè yo. Pou aplike pou yon pas, ou dwe remèt fóm aplikasyon ak prèv salè ou avan le 20 de chak mwa pou mwa suivan. Pas yo bay chak mwa. Pas yo pa renouvle otomatikman. Etidyan dwe anrejistre pou klas ki fèt minimum  4 fwa pa semenn  pou yo ka konsidere pou yon pas. Pou resevwa yon pas yon etidyan ki anrejistre pou yon klas ki rankontre 5 fwa pa semen pa kapab genyen plis ke twa absans pa mwa. Yon etidyan enrejistre  pou yon klas ki rankontre 4 fwa pa semenn pa kapak genyen plis ke 2  absans.

Transkript Translasyon/Evaliasyon:  Translasyon ak evaliasyon degre etranje  va rambouse  a etidyan ki elijibl baze sou salè yo. Pwogram nan va remèt 100% lajan ke translasyon/evaliasyon sèvis la koute.  Etidyan yo dwe konplete aplikasyon pou ranbousman nan ofis REVEST la.

Referans pou Travay: Pwogram REVEST refere patisipan yo nan South Florida Workforce Job Service Providers pou asistans nan anplwaman.

Gadri:  Pwogram REVEST va refere patisipan yo nan sant gadri lokal yo ki va bay aistans nan gadri a aplikan ki elijib.

Kat ID:  Chak MDC etidyan dwe genyen  kat ID valab. Pou genyen yon ID, ou dwe anrejistre pou klas e genyen yon  orè valab. Pwofesè REVEST Pwogram va ba ou orè a premye jou klas la. Pou genyen kat la, pote orè valab la nan Ofis Student Life kote  yo va pran foto ou e verifye stati ou  kóm  etidyan kolèj la.

Garaj/Pakin: Pakin nan gratis pou etidyan MDC. Ou dwe montre yon ID valab oubyen yon orè lè pou rantre nan pakin fasilite ya.

ADA "Ameriken avek Disabilite AKT":  Nou ofri asistans a moun ki genyen disabilite atrave sevis AKSES Pwogram Miami Dade Kolej. Pwogram Akses la bay sevis gratis pou etidyan elijib yo ki genyen disabilite. Ou kapab kontakte "Single Point of Kontak” pou fe ninpot akomodasyon pou disabilite.   Pou plis enfomasyon silvouple klike nan lenk enba- a.  Back to REVEST Home Page

Back to REVEST Creole Page

Program Services
Other Services
Policies
 


MDC Home | Current Students - MyMDC | Employees | Retirees | Business Opportunities | Alumni & Donors | Help & Support | Contact Us
Copyright © Miami Dade College | Privacy Policy | Consumer Information | Equal Opportunity Programs/ADA | Jobs at MDC | Site Feedback | Regional Accreditation
Back to Top
MDC Home About MDC Academics Admissions Financial Aid Current Students - MyMDC Employees Events News