Miami Dade College

Wolfson Campus

English student

Premye fwa nan kolèj

Angle kòm yon dezyèm lang pou pwogram akademik (EAP) nan kanpis la Wolfson an prepare moun ki pa natifnatal angle nan tout aspè nan lang lan. Pwogram sa a konsantre sou elèv la e li fèt pou elèv ki vle aprann angle nan preparasyon pou etidye nan yon inivèsite US.


Premye fwa nan kolèj?

Elèv EAP (Angle pou rezon akademik -Angle ak kredi)
 1. Ranpli aplikasyon pou admisyon sou intènèt www.mdc.edu ou byen an pèsòn (Chanm 3114). Peye $30 pou aplikasyon an; epi, bay prèv ke ou abite nan eta Floride la pandan 24 mwa pou pi piti.
 2. Bay prèv ou fini lekòl segondè ( relve nòt bakaloreya ou byen relve nòt inivèsite, ou byen ou kapab bay High School Transcript (relve nòt lekol segondè) si ou fini lekòl ou isit. Ou kapab pote tout prèv ke ou fini lekòl segondè nan (Chanm 3114)
 3. Ranpli aplikasyon sou intènèt https://fafsa.ed.gov pou leta ka ede ou peye lekòl ou. Ou byen, ou kapab ale nan Financial Aid Office (biwo èd finansyè) (Chanm 3115) pou yo ka ede ou ranpli aplikasyon an.
 4. Pran tès anglè ki rele ACCUPLACER / ESL nan Testing Department (Chanm 3104). Apre sa, pote rezilta tès la nan Department of World Languages (Lang Depatman mond) (Chanm1615)
 5. Ale nan (Chanm 1555) pou yo ka ede ou kreye sou intènèt www.mdc.edu yon kont etidyan ( MyMDC student account: username and password). Epi, mete rendevou pou ou ka patisipe nan '' New EAP Student Orientation''.
 6. Peye klas ou a lè, pou pi piti, yon jou an avans nan (Bursar's Office (Biwo entandan an)-Chanm 1168). Orè klas ou yo ap anile si ou pa paye klas ou a lè.
 7. Fè kat etidyan ou, epi, ale pran otorizasyon nan Student Life Office (Biwo lavi elèv) (Chanm 2101) pou ou kapab mete machin ou nan pakin lekòl la lè ou nan klas.

Información adicional importante

 1. Ranpli aplikasyon pou admisyon sou intènèt www.mdc.edu ou byen an pèsòn (Chanm 3114). Peye $30 pou aplikasyon an; epi, bay prèv ke ou abite nan eta Floride la pandan 24 mwa pou pi piti.
 2. Bay prèv ou fini lekòl segondè ( relve nòt bakaloreya ou byen relve nòt inivèsite, ou byen ou kapab bay High School Transcript (relve nòt lekol segondè) si ou fini lekòl ou isit. Ou kapab pote tout prèv ke ou fini lekòl segondè nan (Chanm 3114)
 3. Ranpli aplikasyon sou intènèt https://fafsa.ed.gov pou leta ka ede ou peye lekòl ou. Ou byen, ou kapab ale nan Financial Aid Office (biwo èd finansyè)(Chanm 3115) pou yo ka ede ou ranpli aplikasyon an.
 4. Pran tès anglè ki rele ACCUPLACER / ESL nan Testing Department (Chanm 3104). Apre sa, pote rezilta tès la nan Department of World Languages (Lang Depatman mond) (Chanm1615)
 5. Ale nan (Chanm 1555) pou yo ka ede ou kreye sou intènèt www.mdc.edu yon kont etidyan ( MyMDC student account: username and password). Epi, mete rendevou pou ou ka patisipe nan '' New EAP Student Orientation''.
 6. Peye klas ou a lè, pou pi piti, yon jou an avans nan (Bursar's Office (Biwo entandan an)-Chanm 1168). Orè klas ou yo ap anile si ou pa paye klas ou a lè.
 7. Fè kat etidyan ou, epi, ale pran otorizasyon nan Student Life Office (Biwo lavi elèv) (Chanm 2101) pou ou kapab mete machin ou nan pakin lekòl la lè ou nan klas.

Akademik Ane lekòl la

 • Fall: Out – Desanm (16 weeks)
 • Spring: Janvye – Me (16 weeks)
 • Summer: Me -Out (12 weeks)